مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخه 1388/8/4 به درجه علمی-پژوهشی ارتقاء یافت.

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 1-250