نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م)
1. نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م)

غلامرضا رحیمی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397

چکیده
  در دورة صفویه، به ویژه شاه عباس اوّل، ابریشم گیلان از نظر کیفی و مرغوبیت و از نظر کمّی اهمیت زیادی داشت و به عنوان یک کالای صادراتی در حوزه اقتصادی و سیاست دارای نتایج بسیاری در روابط سیاسی و بازرگانی ...  بیشتر