تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری
1. تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری

علیرضا آقاحسینی؛ رئوف رحیمی؛ سجاد رضائی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 105-127

چکیده
  ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﻄﻮح ﺧﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ...  بیشتر