بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان)
1. بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان)

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین؛ هیرش قادرزاده

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-103

چکیده
  مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان است. در این تحقیق، 54 نشریه دانشجویی دانشگاه‌های تهران، تبریز و کردستان طی سال‌های 1376 تا 1384 با روش تحلیل محتوا و ابزار ...  بیشتر