تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه
1. تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه

محمدعلی علی زاده؛ علی محمد طرفداری

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 161-171

چکیده
  ظهور تاریخ‌نگاری ملی­گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه یکی از مهم‌ترین محورهای شکل‌گیری هویت ملی نوین در ایران معاصر به‌شمار می­رود. از زمان ورود ناسیونالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی مدرن به ایران ...  بیشتر