چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران
1. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 41-60

چکیده
  در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تأثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار ...  بیشتر
بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی
2. بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی

محمدفاضل صدری؛ صادق زیبا کلام؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 97-116

چکیده
  ازجمله نقاط عطف تاریخ سیاسی معاصرایران نهضت ملی شدن نفت می باشد.نقش آفرینی نیروهای مذهبی به عنوان یکی ازنیروهای مهم اجتماعی درتحولات سیاسی اجتماعی ایران باتوجه به اوضاع سیاسی اجتماعی حاکم،مبانی فکری ...  بیشتر