زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی
1. زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی

ندا حاجی وثوق؛ محبوبه پاک نیا؛ محمد توحید فام

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 29-56

چکیده
       بازخوانی جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامی مورد توجه اندیشمندان مسلمانِ یک سده اخیر بوده است. مطالعات حوزه زنان در جوامع اسلامی حول محور چهار رویکرد کلی سنتی، احیاگرایانه، متجددانه و نواندیشانه ...  بیشتر