بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
1. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

امیر شیر توماج؛ عبدالرضا بای؛ علی محمد زاده

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 121-140

چکیده
  از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی در دو دهه آخر قرن بیستم فروپاشی اتحاد شوروی بود که ازپیامدهای آن دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای جهت حضور و ...  بیشتر