چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل
1. چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل

اکبر ولی زاده؛ صارم شیراوند؛ ابوذر عمرانی؛ کمال رنجبری

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 161-180

چکیده
  نئوواقع گرایی از رویکردها‌یی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعۀ سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته و مفروضات آن در شکل دادن به سیاست و نظام بین‌الملل نقش مهمی داشته است. به همین ...  بیشتر