کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی
1. کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی

مجید نوروزی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 39-60

چکیده
      موضوع انحطاط و بحران از گذشته بخصوص دوران معاصر در ایران مطرح بوده است. متفکران و روشنفکران از ابعاد مختلف فلسفی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انحطاط ایران را مورد بررسی قرار داده اند. اکثر روشنفکران ...  بیشتر