چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران
1. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 41-60

چکیده
  در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تأثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار ...  بیشتر