نویسنده = سیدجواد امام جمعه زاده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جهانی شدن فرهنگ برفرهنگ ایرانی – اسلامی؛ با تأکید بر رویکردهای فرهنگی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 23-50

سیدجواد امام جمعه زاده؛ محمد کفاش نیری