روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1. روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قربانعلی محبوبی؛ سید محمدرضا موسوی؛ سید علیرضا عزیز موسوی

دوره 13، شماره 51 ، بهار 1400، ، صفحه 159-179

چکیده
  اسرائیل از سال 1992 با به رسمیت شناختن کشور آذربایجان و همکاری در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی و امنیتی سعی نموده تا به اهداف مختلف خود دست یابد. در این پژوهش با بررسی حضور اسرائیل در مرزهای ایران به خصوص ...  بیشتر
تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه
2. تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه

عزیز جوانپور هروی؛ سید محمدرضا موسوی؛ رحیم نوروزی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-30

چکیده
  چه در دوران جنگ سرد و چه پساجنگ سرد، توانمندی موشکی بهعنوان ابزاری برای بازدارندگی و مهار تواتمندیهای نظامی و بهویژه موشکی کشورهای رقیب و همچنیی  ازیزایق قیدرس نسیری بیرای سیطره بر دیگر رقرا مورد ...  بیشتر