ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی
3. ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی

علی دارابی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-116

چکیده
  جان لاک از برجسته‌ترین نظریه پردازان مالکیت در جامعه بورژوازی بشمار می‌آید که از دیدگاه عقلانی و نسبتاً اخلاقی وی برای توجیه نابرابری در داخل، و کارآمدی استعمار و نظام سلطه در جامعه بین‌المللی در قالب ...  بیشتر