نویسنده = رضا شیرزادی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه و توسعه ی انسانی در قطر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 173-194

رضا شیرزادی


2. توسعه و توسعه انسانی در قطر

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 109-130

رضا شیرزادی


3. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 175-198

رضا شیرزادی؛ الهام سخایی


4. ولت و توسعه سیاسی در مالزی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 153-179

رضا شیرزادی