نویسنده = سید علیرضا ازغندی
تعداد مقالات: 1
1. ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 1-22

سید علیرضا ازغندی؛ علی جان مرادی جو