فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان
1. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان

رحمت اله امیراحمدی؛ علی اصغر اصغری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 49-76

چکیده
          احساس نزدیکی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام ایران بطور عام و اقوام ساکن در هر استان بطور خاص، یکی از مهمترین راه های نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در بین اجتماعات ایرانی به شمار می ...  بیشتر
وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
2. وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

سیدجواد حسینی؛ قربانعلی گنجی؛ رحمت الله امیراحمدی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 129-156

چکیده
  در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻨﺎدی و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ...  بیشتر