نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا
1. نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا

محمد مهدی نادری؛ شمسی کاظمی؛ سعید جهانگیری

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد ضمن بازخوانی اندیشه، آرا و تأملات سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از نامدارترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در سپهر جهانی، ‌‌‌‌به این پرسش اصلی پاسخ ...  بیشتر
زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور
2. زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور

اسدالله اطهری؛ سعید جهانگیری؛ حامد عمویی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 143-158

چکیده
       آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، از جمله چهره‌های اصلی انقلاب اسلامی است که نه تنها در پیش از وقوع انقلاب اسلامی به مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و ایران پرداخت، که پس از آن نیز با حضور موثر و دغدغه‌مند ...  بیشتر
واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ
3. واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ

علیرضا ازغندی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-2

چکیده
  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب در سه برش تاریخی در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و دوره ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻫـﺪ  ﮐـﻪ  ...  بیشتر