ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی
1. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی

علی دارابی؛ علیرضا نظری؛ ایمان ترکاشوند

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 103-126

چکیده
  ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف رﺳﺎﻧﻪ ای ﻏﺮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ  ﺟﻨﮓ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘـﺲ ...  بیشتر