نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی
1. نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی

مجید شمس الدین نژاد؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید علیرضا ازغندی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 23-45

چکیده
       نوشتار حاضر با هدف تشریح نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب به رشته تحریر درآمده است. اینکه طبقه متوسط جدید، چگونه بر توسعه سیاسی در ایران تأثیر گذاشته است؟ و نیز دانشجویان، ...  بیشتر