نویسنده = علی اکبر امینی
تعداد مقالات: 2
1. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 25-46

علی اکبر امینی؛ احسان شاکری خوئی


2. تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 127-142

علی اکبر امینی؛ محمدعلی خسروی