نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مهدی حاجی سیاری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 77-96

چکیده
  چهار عرصه «فکر، علم، زندگی و معنویت» عرصه های مهم الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت را بهعنوان یک سند بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی کشور تشکیل می دهد. نوشتارحاضر ضمن تاکید بر همپیوندی ...  بیشتر