نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران
1. نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

زهرا توکلی؛ کیهان برزگر؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 14، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله به بررسی خطر نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران می پردازد. دولت‌های فرومانده و دولت‌های شکننده در آسیای مرکزی توانایی ایجاد رفاه، امنیت، آموزش و آگاهی‌های لازم را برای ...  بیشتر
تحلیل گفتمان دولت ستیزی در تجربه جمهوری کردستان(مهاباد 25-1324)
2. تحلیل گفتمان دولت ستیزی در تجربه جمهوری کردستان(مهاباد 25-1324)

عبدالعزیز مولودی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ محمدمهدی مجاهدی

دوره 13، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 187-211

چکیده
  اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، یک رویداد مهم آن دوران، و موثر بر تحولات کشور بود و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ...  بیشتر
پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه
3. پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 11، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
      پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها از مهمترین تحولات درونی تشیع در عهد قاجاریه بود که همواره با پیامدهای سیاسی و فکری همراه بود. بدون شناخت از مواضع این دو جریان امکان شناخت دقیق از تحولات قرون ...  بیشتر
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت
4. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت

مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد شجاعیان

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، ، صفحه 65-81

چکیده
  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺒﻨﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دو دﺳﺘﻪ از ﺗﻠﻘﯽ از، ﻫﺎﯾﯽ ...  بیشتر