چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران
1. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 41-60

چکیده
  در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تأثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار ...  بیشتر
پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی
2. پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی

سعید چهرآزاد؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ حمید احمدی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
       شرایط جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا جنگ وضعیتی را به وجود آورده بود که تمامی ساحت­ها از جمله ساحت سیاست خارجی را دچار تحول ساخته بود. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دورۀ نوینی ...  بیشتر
واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ
3. واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ

علیرضا ازغندی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-2

چکیده
  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب در سه برش تاریخی در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و دوره ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻫـﺪ  ﮐـﻪ  ...  بیشتر
راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
4. راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

علیرضا ازغندی؛ رضا صولت

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 47-64

چکیده
  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درون ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ...  بیشتر