جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران
1. جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران

علی محمدی ایروانلو؛ احسان شاکری خوئی؛ صمد ظهیری

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 81-100

چکیده
  جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را درگسترة هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا قومیت ها یکی از مهمترین حوزه های تأثیرپذیر از فرآیند جهانی ...  بیشتر
کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی
2. کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی

حسن شمسینی غیاثوند

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 141-160

چکیده
  اصولا مفاهیم سیاسی - اجتماعی تابع شرایط زمانی و مکانی هستند. درواقع با توجه به مقتضیات و دگردیسی ها زمانه تولید یا بازمعنا می شوند. بنابراین برای فهم بهتر معنا و صورت بندی مفاهیم اجتماعی همچون دولت، امنیت ...  بیشتر
کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن
3. کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن

حسن شمسینی غیاثوند؛ احسان امجدیان

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 191-212

چکیده
       پلیس در هر دوره ای همانند سایر نهادها تحت تاثیر عناصر و مولفه های مختلفی است. گرچه پلیس یک وظیفه و هدف خاص یعنی امنیت و نظم را بر عهده دارد ولی تحقق این مسؤولیت و ابزارهای آن و حتی شاخص های ...  بیشتر
جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر
4. جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر

محمدحسین حافظیان

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 25-52

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فرایند جهانی شدن در چند دهه گذشته آیا اصولاً‌ تأثیری بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت است این آثار به چه صورت بوده و اگر پاسخ منفی ...  بیشتر
جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران
5. جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید سعید موسوی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 75-95

چکیده
  در پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عام‌گرایی و خاص‌گرایی ...  بیشتر