بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
1. بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی

دوره 12، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-120

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی دو گفتمان لیبرالیسم و اسلام در مقوله اشتغال زنان و توان پاسخگویی این گفتمان ها در رفع چالش های اشتغال ...  بیشتر