ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب
1. ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب

حمید احمدی؛ حسن علیزاده

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-27

چکیده
  تحولات فکری جهان عرب را باید حول چالش‌های سیاسی و اجتماعی آن مورد تحلیل قرار داد. جهان عرب در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای تاریخی بسیاری مواجه بوده است. با مطالعه این تحولات می توان رویکردهای فکری سه‌گانه ...  بیشتر
جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر
2. جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر

محمدحسین حافظیان

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 25-52

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فرایند جهانی شدن در چند دهه گذشته آیا اصولاً‌ تأثیری بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت است این آثار به چه صورت بوده و اگر پاسخ منفی ...  بیشتر