محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی
1. محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 161-178

چکیده
  انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی یکی از اساسی ترین تحولاتی است که در ساختار سیاسی عربستان سعودی رخ داده است. اهمیت بن سلمان در ساختار حکومتی عربستان سعودی از این روست که او مجموعه ای ...  بیشتر