ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی
1. ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی

مجتبی قنبردوست؛ اکبر اشرفی

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-38

چکیده
  بر اساس آموزه‌های حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظام‌های اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر