وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار
1. وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار

محسن مدیرشانه چی؛ علی زارعی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 167-190

چکیده
       تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی هر کشور در بستر جغرافیا، دین، فرهنگ و اقتصاد آن کشور شکل می‌گیرد. قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال ...  بیشتر