ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
1. ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

فرشته نصراللهی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1389، ، صفحه 189-205

چکیده
  امروزه پژوهش گران به نقش مذهب در شکل‌دهی جریان‌ها، روابط و تحولات سیاسی در جهان و بالاخص آسیای جنوب غربی اذعان دارند. به ویژه اینکه نقش مذهب را در حل و فصل و یا تشدید منازعات نمی‌توان نادیده گرفت. مذهب ...  بیشتر
الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»
2. الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»

علیرضا رضایی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 53-74

چکیده
  موضوع نظریه روابط بین‌الملل، حل کردن روابط بین‌الملل یا سامان دادن به آن در پرتو مسالة نظم است. به همین جهت می‌توان علم روابط بین‌الملل را به‌عنوان علم مطالعه نظم سیستمی تعریف کرد. در بحث از نظم بین‌المللی ...  بیشتر