ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
1. ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

صمد کلانتری؛ شعیب بهمن

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 1-30

چکیده
  مدارس از نقش مهم و تاثیرگذاری در فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و انتقال ارزش‌های مورد حمایت نظام سیاسی به نسل‌های آینده برخوردار می‌باشند. این کارکرد صحیح مدرسه می‌تواند به بازتولید نظام سیاسی و درونی ...  بیشتر