نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
1. نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

سعید بشیری؛ مهدی ساعی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، ، صفحه 53-79

چکیده
  امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش ...  بیشتر
ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب
2. ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب

مجتبی ابراهیمی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احد باقرزاده

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، ، صفحه 37-60

چکیده
      زمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند نظریه‌ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی ...  بیشتر