بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی
1. بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی

علیرضا امینی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 187-204

چکیده
       ایران هراسی بدون شک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای غرب برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بوده است. این مساله تحت تأثیر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل قدرت سخت ...  بیشتر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش
2. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ یونس خداپرست

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1389، ، صفحه 55-88

چکیده
  حکومت شخصی و نوع افراطی آن «سلطانیسم» به تعبیر  ماکس وبر گونه‌ای از سلطه یا اقتدار سنتی است و بنابر دیدگاه نظریه پردازان سیاست و حکومت تطبیقی در سده بیستم با ویژگی‌هایی همچون شخصی شدن قدرت سیاسی، ...  بیشتر
جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسن فارسی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 129-151

چکیده
  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی ...  بیشتر