تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان
1. تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان

علی فلاح نژاد؛ محمد فلاح؛ فاطمه محمود زاده

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 97-120

چکیده
  جامعه لبنان متشکل از اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی فراوان ی م یباش . وج ود چن ینگستردگی قومی و مذهبی، بسترساز گسستگی، شکاف، تنش و کشمکشهای فراوان در گستره تاریخیدر این کشور ش ه است. درواقع، هر عضو ...  بیشتر