تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین
1. تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین

حامد روشن چشم؛ محسن دیانت؛ عادل خانی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 121-144

چکیده
  چین و ایران هر دو کشوری قدیمی و متمدن در آسیا بوده و در طول تاریخ مناسبات بسیار نزدیکیبا هم داشتهاند و در مقطعی از تاریخ به عنوان دو امپراطوری همسایه بودهاند. یااد آوری روناد تااریییروابط بین چین جدید ...  بیشتر