چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل
1. چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل

اکبر ولی زاده؛ صارم شیراوند؛ ابوذر عمرانی؛ کمال رنجبری

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 161-180

چکیده
  نئوواقع گرایی از رویکردها‌یی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعۀ سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته و مفروضات آن در شکل دادن به سیاست و نظام بین‌الملل نقش مهمی داشته است. به همین ...  بیشتر
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
2. ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ

طهماسب علیپوریانی؛ مختار نوری

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 207-232

چکیده
  تاریخ اندیشه سیاسی غرب را به‌طور کلی می‌توان به سه پارادایم پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن تقسیم نمود. مقاله حاضر تلاش دارد که ضمن طرح مبانی جهان بینی مدرن و پسامدرن، با استفاده از روش مقایسه‌ای به مطالعه ...  بیشتر