فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن
1. فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن

جعفر جمشیدی راد

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 181-195

چکیده
  وهابیت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه های ابن تیمیه و دیگران در قرون هفتم و هشتم هجری قمری و ماقبل، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی ...  بیشتر