ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368)
1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368)

احمد بخشایش اردستانی؛ نیکو رضایی جوزانی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 25-44

چکیده
  ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم دارای ﻣﺴـﺎ ﯾﻞ ﻣﺨﺼـﻮص  ﺑـﻪ  ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ دراﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ...  بیشتر