ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
1. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ

علی شیرخانی؛ خدیجه برزگر

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 5-62

چکیده
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ   ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ « ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ »  و « ﺗﺠﺪد و ...  بیشتر
تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری
2. تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری

علیرضا آقاحسینی؛ رئوف رحیمی؛ سجاد رضائی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 105-127

چکیده
  ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﻄﻮح ﺧﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ...  بیشتر