ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384)
1. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384)

رضا اختیاری امیری؛ محبوبه صالحی خنار

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 63-102

چکیده
  ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ دﺳـﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ...  بیشتر
ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
2. ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان

حسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  در  دو ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در زﯾﺴﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮدی- ...  بیشتر
راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
3. راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

علیرضا ازغندی؛ رضا صولت

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 47-64

چکیده
  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درون ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ...  بیشتر