فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان
1. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان

رحمت اله امیراحمدی؛ علی اصغر اصغری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 49-76

چکیده
          احساس نزدیکی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام ایران بطور عام و اقوام ساکن در هر استان بطور خاص، یکی از مهمترین راه های نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در بین اجتماعات ایرانی به شمار می ...  بیشتر