ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
1. ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان

حسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  در  دو ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در زﯾﺴﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮدی- ...  بیشتر