ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان
1. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان

عباس مصلی نژاد؛ ملیحه سلیمی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1391، ، صفحه 83-104

چکیده
  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ...  بیشتر