ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
1. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

مجتبی صداقتی فرد

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 117-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و سنجش آنومی‌سیاسی و برخی متغیرهای مرتبط با آن بر اساس مبانی نظری (احساس اثربخشی اجتماعی- سیاسی، اعتماد اجتماعی- سیاسی، احساس ناعادلانه بودن قواعد و فردگرایی (التزام مدنی) در سطح ...  بیشتر