ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب
1. ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب

حمید احمدی؛ حسن علیزاده

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-27

چکیده
  تحولات فکری جهان عرب را باید حول چالش‌های سیاسی و اجتماعی آن مورد تحلیل قرار داد. جهان عرب در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای تاریخی بسیاری مواجه بوده است. با مطالعه این تحولات می توان رویکردهای فکری سه‌گانه ...  بیشتر