جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر
1. جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر

محمدحسین حافظیان

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 25-52

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فرایند جهانی شدن در چند دهه گذشته آیا اصولاً‌ تأثیری بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت است این آثار به چه صورت بوده و اگر پاسخ منفی ...  بیشتر