الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»
1. الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»

علیرضا رضایی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 53-74

چکیده
  موضوع نظریه روابط بین‌الملل، حل کردن روابط بین‌الملل یا سامان دادن به آن در پرتو مسالة نظم است. به همین جهت می‌توان علم روابط بین‌الملل را به‌عنوان علم مطالعه نظم سیستمی تعریف کرد. در بحث از نظم بین‌المللی ...  بیشتر