کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی
1. کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی

حسن شمسینی غیاثوند

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 141-160

چکیده
  اصولا مفاهیم سیاسی - اجتماعی تابع شرایط زمانی و مکانی هستند. درواقع با توجه به مقتضیات و دگردیسی ها زمانه تولید یا بازمعنا می شوند. بنابراین برای فهم بهتر معنا و صورت بندی مفاهیم اجتماعی همچون دولت، امنیت ...  بیشتر