سیاست گذاری ایران در حوزه منابع گاز طبیعی
1. سیاست گذاری ایران در حوزه منابع گاز طبیعی

هستی سیف؛ محمّدرضا اقارب پرست؛ محمد بهنود

دوره 12، شماره 48 ، تابستان 1399، ، صفحه 81-92

چکیده
  گاز طبیعی از جمله حامل­ های انرژی با ویژگی­ های خاص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که جاذبه خاصی را از نظر مالی و توسعه­ ای دارد. گاز به عنوان یک کالای اقتصادی بسیار راهبردی و حساس که تقاضای رو ...  بیشتر